Kirazlıyayla'ya Danıştay freni

Danıştay, Meyra Madencilik için Çevre Bakanlığı’nca verilen ÇED olumlu raporuna itirazları reddeden Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin kararı...

Danıştay, Meyra Madencilik için Çevre Bakanlığı’nca verilen ÇED olumlu raporuna itirazları reddeden Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin kararını bozdu.

BURSA -

Danıştay 6. Dairesi, Meyra Mühendislik Proje ve Madencilik Ltd. Şti.’nin Bursa’nın Yenişehir İlçesi Kirazlıyayla Mahallesi’nde gerçekleştirmeye çalıştığı çinko-bakır zenginleştirme tesisin çevreye ve insan sağlığına zarar vereceği gerekçesiyle açılan davada Bursa 1. İdare Mahkemesi’nce verilen ret kararını bozdu.

Yenişehir Kirazlıyayla Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 23 vatandaşın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na karşı açtığı davaya, davacılar yanında Bursa Barosu Başkanlığı da müdahil olarak yer aldı, baroyu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Eralp Atabek temsil etti.

Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca söz konusu tesis için verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararının iptali istemini reddetmesi üzerine başvurulan Danıştay 6. Dairesi’nin kararında özetle şöyle denildi:

“Öncelikle, ÇED kararlarının yargısal denetiminin, çevresel etki değerlendirmesi sürecinde
verilen kurum
görüşlerinin de
hukuka
uygunluk
denetimini içerdiği açıktır.
Bu itibarla, DSİ görüşünün ya da bilirkişilerce eksiklik olarak saptanan bir hususun, DSİ ile
yapılan bir protokole
dayanmasının,
tek başına,
söz konusu
hususun teknik ve bilimsel
açıdan hukuka uygun
olarak kabul edilmesi sonucunu doğurmayacağı tabiidir. Mahkemece hükme esas alınan ek bilirkişi raporunda ise, projenin su kaynaklarına ve
floraya etkileri yönünden,
kök bilirkişi raporunda varılan kanaatin aksine, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu yönünde kanaat bildirilmesinin tek sebebi, proje kapsamında endüstriyel amaçlı kullanılacak olan suyun İznik Gölünden temin edilmesinin, DSİ 1. Bölge Müdürlüğüyle yapılan protokole dayanması olarak gösterilmiştir. Öte yandan, davacı ve davacı yanında müdahiller tarafından sunulan temyiz dilekçelerinde,
mevcut bilirkişilerin görüş değiştirmesinin makul gerekçelere dayanmadığı, ek raporda eksiklik
ve sorun olarak belirtilen hususların tek başlarına dahi işlemin iptalini gerektirdiği, bu itibarla, söz konusu eksikliklere rağmen, ilk rapordan farklı sonuca varılarak dava konusu işlemin
hukuka uygun
olduğu yönünde
kanaat bildirilmesinin, ek
raporun
kendi
içinde çelişkili olduğunu gösterdiği şeklindeki iddialara yer verilmiştir.

Bu durumda, İdare Mahkemesince, tarafların iddia ve savunmaları, Nihai ÇED Raporunu
hazırlayanların
uzmanlık
alanları,
bölgenin
ve
projenin
özellikleri
de
dikkate alınarak,
dava konusu projenin çevresel etkilerinin ve bu etkilerin en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin ÇED Raporunda yeterli şekilde değerlendirilip değerlendirilmediğinin,
bu
doğrultuda verilen taahhütlerin ve
alınan önlemlerin teknik ve bilimsel açıdan yeterli olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla,
biri çevre mühendisi olmak üzere,
üniversitelerin ilgili
bölümlerinden seçilecek
yeni bir bilirkişi heyetiyle mahallinde yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması ve bunun sonucunda düzenlenecek raporun incelenmesi suretiyle yeniden karar verilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Bu itibarla, davanın reddine ilişkin
Mahkeme kararında hukuki isabet
bulunmamaktadır.”

Danıştay 6. Dairesi, kararını “Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin
temyize konu
Bursa 1. İdare Mahkemesince verilen 22/02/2022 tarihli, E:2021/722, K:2022/178 sayılı kararının
BOZULMASINA… “diyerek bağladı.

17 Ara 2022 - 14:04 - Gündem

istanbul haber