GÜNCELLENEN PUTLAR

Öyle ya, bir Müslüman böyle bir başlık görünce kendini ne kadar müstesna, böyle bir olaya ne kadar uzak hissediyor.

Öyle ya, bir Müslüman böyle bir başlık görünce kendini ne kadar müstesna, böyle bir olaya ne kadar uzak hissediyor.

Belki çoğumuzun gözü önüne, amazonda Afrika da bir, ilkel bir kabile, onun da ötesinde Hindistan’da süslü boyalar içinde birkaç mistik görüntü ya da tapınak, çokta öteye ileriye gitmeye de gerek yok, Çin de bir buda tapınağı ya da, mısırda Firavun heykelleri…

Lakin gözden kaçan bir nokta var, putlar ve putperest inanca, Kuran-ı Kerim’de dikkat çekici bir şekilde yer veriyor.

İlk başladığım sözdeki ‘öyleya’ sözünün insanın kendi nefsini aldatısı.

Ama nasıl olur, bizler İslam ümmetiyiz, putlarla ne işimiz olur!

Yazar, şimdi bu yazıda ne alaka demeyin.

Sizden önce birçok, İslam ümmetini de, şeytan saptırdı aldattı.

Kur’an’ı Kerim ve ayetleri nasıl ki, Kıyamete kadar geçerli, o zaman; putperestlik tehlikeside, insanlık ve ümmetin üzerinde kıyamete kadar süre giden bir tehlike

Alıntı;

Kuran’ı Kerimde Cennet’e girecek halk ve İslam ümmetlerini tasrifelerken,

''Vakıa Suresi 13. ve 14. ayetlerde, öncekiler ve sonrakiler, diye bahsetmektedir;

İlgili ayet, “Onların çoğu önceki ümmetlerden, biraz da sonrakilerdendir. " diye işaret etmektedir, Mevzu bahis ayetlerde peygamber efendimizden önce yaşayan, insanlardan da, imanda, fazilette öncü olan kimselerden söz edilmektedir.

lgili Hadîsler:

Câbir b. Abdillah (R.A.) diyor ki: «İzâ vakaâ sûresi indiğinde

"Öncekilerden büyük bir cemaattir; sonrakilerden az bir topluluktur" mealindeki âyet okununca, Hz. Ömer (R.A.) üzüldü ve: «Ya Rasûlullah! Öncekilerden büyük bir topluluk, sonrakilerden az bir topluluk öyle mi?» diye sordu.

Aradan az bir süre geçtikten sonra aynı sûrenin 39 ve 40. âyetleri inerek "Bunlar öncekilerden büyük bir cemaattir, sonrakilerden de büyük bir cemaattir." müjde anlamında bilgi verilerek açıklama yapıldı.

Resûlüllah (A.S.) Efendimiz, Hz. Ömer'e seslenerek: «Ya Ömer! Gel de Allah'ın indirdiği âyetleri işit!» buyurdu ve inen 39 ve 40. âyetleri okuduktan sonra şöyle dedi:

«Haberiniz olsun ki, Âdem’den bana kadar gelip geçen (mü'minler) büyük bir topluluktur; benim ümmetim de büyük bir topluluktur.

(Lâ ilahe illa'llahu vahdehu lâ şerike leh) ile şehadette bulunan deve çobanlarından iki önemli cemaatten yardım görmedikçe üçte birimizi tamamlayamayız.» (Hafız İbn Asâkir, Câbir (R.A.)den)''

Ayr.Bkz: https://sorularlaislamiyet.com/vakia-suresi-13-ve-14-ayetle…

Kaynak: https://www.turkiyehaberi.com/makale/5068819/serkan-kundem/ayasofya-ehli-kitap-ve-fetret-ehli

Hayyam kitabı adlı eserimden kısa bir alıntıyla (güncellenen putlar) üzerine birkaç söz;
Lakin, aşağıdaki alıntıyı ve anlatıyı iyi anlamlandıra bilmek için, kitap hakkında kısa bir öğreti.
Hayyam Kitabı, Ömer Hayyam rubailerini inceleyen, Hayyam rubai, şiir şerhlerini açıklayan, ayrıca Ömer Hayyam, Tanrı (Allah) cc. HÜ, rubai ilişkisini, Tanrı; Allah c.c. Hü’ İle konuşmalar savında ele alan, Hayyam rubailerinin kaotik sırlanmış yapıda gizem-lenilmiş, Kuran-ı Kerim ayet bağıntısını irdeleyen, rubai telmihlerini referans noktası olan, Kuran-ı Kerim üzer de, işarette, telmihte/tefsirde bulunduğu ayetler ile açıklayan, bu eksende anlatıda bulunan, bunu da ispata varan ‘ispatlayan’, kapsamlı geniş ayrıntı, bakir bir kitap.

DÜNÜN VE GÜNCELİN PUTLARI

‘(Firavun'un)’ "Ben, sizin en yüce Rabbinizim!" dedi
 ﴾79/Nâziât -24﴿

Rubai
‘Bir put demiş ki kendine tapana:
Bilir misin niçin taparsın bana?
Sen kendi güzelliğine vurgunsun:
Ben ayna tutar gibiyim sana.’
Ömer Hayyam
El-cevap
Ayet
Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın? 
﴾25/Furkân -43﴿
Rubai - ‘Bir put demiş ki kendine tapana’
Bilir misin niçin taparsın bana?  
Bir put nihilist bir hiçlikten, hiçten, yok tan, ibarettir. ‘
Bir put (soru soramaz, ileti alamaz, dönüt veremez)
El-cevap
Ayet
(İbrahim) Dedi ki, "Hayır! Bunu şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa onlara sorun, bakalım!"  
﴾21/ Enbiyâ -63﴿ 
Put
Türlü gereçlerden, ama daha çok taştan yapılan, insana benzer çizgileri bulunan tapınma yontusu.
T.: idol  /Çok tanrılı dinlerde tapınılacak nesne. 
 İng.: ldol Fr.: idole Alm.: ldol  
Put. Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem,
Fetiş / Marksist yaklaşımda tapılan nesne.
Sanem  
Put. Güzel kadın.
Rubai - ‘Bir put demiş ki kendine tapana’
Bilir misin niçin taparsın bana?  
Bir put nihilist bir hiçlikten, hiçten, yok tan, ibarettir. ‘
Bir put (soru soramaz, ileti alamaz, dönüt veremez)
El cevap
Tanrı İle Konuşmalar
(Putlaştırma)
Teslis / Baba, Oğul ve Kutsal Ruh
Teslis veya Üçleme, Hristiyan doktrininde Tanrı'nın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tan oluşan üçlü doğası. Hristiyanlıktaki üç ilahî varlığı içeren akideleri tanımlayan bir ifadedir. Hristiyan kaynaklarda sıklıkla "Kutsal Teslis" veya "Kutsal Üçleme" şeklinde kullanılır.
Hristiyan teolojisine göre bu üçlü birlik birbirinden ayrılmaz ve tek bir Tanrı'nın birbirini tamamlayan farklı yansımaları olarak görülür. Bu açıdan monoteist teoloji çizgisindedir. Diğer tek tanrılı İbrahimî dinlerden Yahudilik ve İslâm ise teslis inancını reddeder.
Ayet
Allah kıyamet günü şöyle diyecek: "Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara Allah'ı bırakarak beni ve anamı iki ilah edinin dedin?" İsa da şöyle diyecek: "Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem benim için söz konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin, ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla bilensin."
﴾5/Mâide- 116﴿

‘Bir put demiş ki kendine tapana’
El cevap
Ayet
"Ben onlara, sadece bana emrettiğin şeyi söyledim: Benim de Rabbim, sizin de rabbiniz olan Allah'a kulluk edin (dedim.) Aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim. Ama beni içlerinden aldığında, artık üzerlerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin."
﴾5/Mâide-117﴿
Sorgu - (Put) Meta, fetiş, insana ne söylevde buluna bilir? - (Hiç)
(Günel)
Ayet - Dedi ki: “Yontmakta olduğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?
﴾37/Sâffât-95﴿
Oysa sizi de yapmakta olduklarınızı da Allah yaratmıştır
﴾37/Sâffât-96﴿
Anlatı - Putlar putperestlik kendini mi güncelliyor, yeni bir sürüm ila galiba sinsice hayatımızda, yeni hurufi savları sanrıları ila yeniden mi hortluyor: yeni bir yeti, yeni bir ileti iletişim yolumu oluşturdu?
Fark edilmeyen şirk-e yakınlaşma ilen âlemi dünyanın illüzyonuna (hayale) kapılan, eşref-i mahlûkat ( Mahlukatın en eşrefi, yaratılmışların en şereflisi, insan) Farkındalığının farkındalığını yaşayamayan, '' Zamansız bir aldanışla putlara tapan insan ila, bugün kendi varsıllaştırdığımız teknoloji denen sanrıya(bilgisayar, yazılım vb.) giderek bağımsan an bir güdü, yüklediği anlam mana ila da (onu hatasız, üstün güçlü) içsel biçimsel düşsel yapıda kanıtsamaya başlayan, kendi elleri ila oluşturduğu metayı varlığından üstün görmeye kalkışan, dün putlara tapan insan ila bugün ayrışmada fark kalmamak üzere benzeşen insan, insanın vay haline''
Lakin geçmiş insanların putları bunca meziyet göstermiyor idi, lakin ikisinde oluşturan, olgulaştıran insan idi, putperest insanlar da kendi elleri ila oluşturduğu putlara metaya üstünlükler yükleme çabasında idi, lakin güncel ger-çel durumda ise (bilgisayar yazılım vb.) olgulara kendi elimiz ila oluşturduğumuz bu meta ya üstün bir yüce görüş ila (Yunan tanrıları benzeri) only patent bir yaklaşım içine düşmek üzereyiz.
Onlara yüklediniz insani ve yaratılış üstü anlam mana onları farkındalık dışı izlem ila nerede ise onlara (tanrısal güçler) nikbet (1. talihsizlik, felaket, 2. düşkünlük.) de bulunsam yapıda onları (putlaştırmak) üzere.
Lakin onlara karşı bir söylemde bulunulduğunda, onları hatasız varlıklar gibi şiddetle savunan insan, onların işlevselliği yanında kendini kendimizi de hakir görmeye başlamakta. İnsan özü dışı farlı bir yapı ilada giderekte başkalaşmakta.
Ancak nispeten eski cahiliye dönemi yaşamış insanlarda bu vb. düşünce tarzları ila putları zamanla tanrılaştırmıştı...
Lakin Kuran insanların Allah'ın izni olmaksızın 'onun (Allahın) ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavranılamayacağı gerçeğini ' ayetler üzer bizlere bildiriyor. Sonsuz İlim sahibi Allah’tır. Yaptığımız her şey, vardığımız her nokta, ulaştığımız her baş, bulduğumuz buluştuğumuz her son onun izni iledir, bunun dışı dışında istinasız her düşünce şirktir...
Ayet - Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.
﴾2/Bakara-255﴿
Ayet - ‘İşte akıllarınız ersin diye Allah, size ayetlerini böyle açıklıyor. ’
﴾2/Bakara-242﴿
Anlatı - Üzücü olan, ilim irfan sahibi zannettiğin, insanların bu sapkınlığa, bu yanlışlığa daha yatkın oluşu...
Ayet - ‘Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar...’
﴾2/Bakara-255﴿
Anlatı - Hazreti İbrahim’in putları yıkması ve sonrasındaki geçen diyalogları anlatan Kur'an ayetleride bugün gelinen duruma benzer bir durumu, tasvir ve işaret etmekte) bu durum inanılmaz sakıncalı ve dönüşü zor ızrarla felaketi bir hale gelmekte 'hızla değişen yaşam şartları başkalaşıma uğrayan birbirinden kopuk kuşaklar'
Hz. İbrahim’in Putları Kırması
Ayet -Hani o, Rabbine temiz bir kalple gelmişti ﴾37/Sâffât-84﴿
 Hani babasına ve kavmine şöyle demişti: "Siz neye tapıyorsunuz?" ﴾37/Sâffât-85﴿ 
"Allah'ı bırakıp da bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz?"﴾37/Sâffât-86﴿
"O halde Âlemlerin Rabbi hakkında görüşünüz nedir?" ﴾37/Sâffât-87﴿
 İbrahim yıldızlara baktı ve "Ben hastayım" dedi. ﴾37/Sâffât-88-89﴿ 
Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. ﴾37/Sâffât-90﴿ 
İbrahim onların putlarının tarafına gizlice gitti ve şöyle dedi: "Yemez misiniz?"
 ﴾37/Sâffât-91﴿
 "Ne diye konuşmuyorsunuz?" ﴾37/Sâffât-92﴿
 Derken üzerlerine yürüyüp onlara güçlü bir darbe indirdi. ﴾37/Sâffât-93﴿
 Kavmi (telaş içinde) koşarak ona doğru geldi. ﴾37/Sâffât-94﴿ 
İbrahim şöyle dedi: "Yonttuğunuz putlara mı tapıyorsunuz?" ﴾37/Sâffât-95﴿
"Oysa Allah sizi de, yaptığınız şeyleri de yaratmıştır." ﴾37/Sâffât-96﴿
Kavmi, "Onun için bir bina yapın, (içinde ateş yakın) ve onu ateşe atın" dedi. 37/Sâffât-97﴿ 
Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları en alçak kimseler kıldık.
 ﴾37/Sâffât-98﴿
 İbrahim şöyle dedi: "Ben Rabbime (onun emrettiği yere) gideceğim. O bana yol gösterecektir." 
﴾37/Sâffât-99﴿

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Serkan KÜNDEM - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Türkiye Haberi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Türkiye Haberi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Türkiye Haberi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Türkiye Haberi değil haberi geçen ajanstır.İstanbul Markaları

Türkiye Haberi, İstanbul ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (535) 920 50 17
Reklam bilgi

Anket Bugün Seçim Olsa Kime Oy Verirsiniz

Adana Haberleri     Adıyaman Haberleri     Afyonkarahisar Haberleri     Ağrı Haberleri     Aksaray Haberleri     Amasya Haberleri     Ankara Haberleri     Antalya Haberleri     Ardahan Haberleri     Artvin Haberleri     Aydın Haberleri     Balıkesir Haberleri     Bartın Haberleri     Batman Haberleri     Bayburt Haberleri     Bilecik Haberleri     Bingöl Haberleri     Bitlis Haberleri     Bolu Haberleri     Burdur Haberleri     Bursa Haberleri     Çanakkale Haberleri     Çankırı Haberleri     Çorum Haberleri     Denizli Haberleri     Diyarbakır Haberleri     Düzce Haberleri     Edirne Haberleri     Elazığ Haberleri     Erzincan Haberleri     Erzurum Haberleri     Eskişehir Haberleri     Gaziantep Haberleri     Giresun Haberleri     Gümüşhane Haberleri     Hakkari Haberleri     Hatay Haberleri     Iğdır Haberleri     Isparta Haberleri     İstanbul Haberleri     İzmir Haberleri     Kahramanmaraş Haberleri     Karabük Haberleri     Karaman Haberleri     Kars Haberleri     Kastamonu Haberleri     Kayseri Haberleri     Kilis Haberleri     Kırıkkale Haberleri     Kırklareli Haberleri     Kırşehir Haberleri     Kktc Haberleri     Kocaeli Haberleri     Konya Haberleri     Kütahya Haberleri     Malatya Haberleri     Manisa Haberleri     Mardin Haberleri     Mersin Haberleri     Muğla Haberleri     Muş Haberleri     Nevşehir Haberleri     Niğde Haberleri     Ordu Haberleri     Osmaniye Haberleri     Rize Haberleri     Sakarya Haberleri     Samsun Haberleri     Şanlıurfa Haberleri     Siirt Haberleri     Sinop Haberleri     Şırnak Haberleri     Sivas Haberleri     Tekirdağ Haberleri     Tokat Haberleri     Trabzon Haberleri     Tunceli Haberleri     Uşak Haberleri     Van Haberleri     Yalova Haberleri     Yozgat Haberleri     Zonguldak Haberleri